Lietuvių (Lithuanian) English Русский (Russian) Naujienos
   
 
Image rotator Orai
     
 
Vas 15, 2011

Svarbiausi mūsų darbai 2010 m.


Nors ūkininkai visčiukus skaičiuoja rudenį, bet tradiciškai vasario mėnesį Sąjungos nariams ir besidomintiems mūsų veikla susumuojame rezultatus darbų, kuriuos pavyko pasiekti per veiklos laikotarpį.

ŠKŪS artėjame prie antrųjų metų gimtadienio, tai trumpas laikotarpis lyginant su žmogaus gyvenimu, bet dar trumpesnis, kaip organizacijai. Todėl drystu teigti, kad mums pavyko tapti aktyvia visuomenine organizacija, kuri aktyviai išreiškia savo narių bendrą poziciją ne tik tiesiogiai ūkininkavimą lemiančiuose klausimuose, bet ir daugeliu bendrų socialinių klausimų kontekste. Stengiamės būti pozityvūs diskusijose su atsakingomis institucijomis ir kompromisų keliu siūlome klausimų sprendimo variantus. Toks bendravimas duoda savo vaisius, mūsų organizacijos nuomonės paiso ne tik Šiaulių rajono valdžia, bet per Lietuvos ūkininkų sąjungą mūsų klausimai pasiekia ir respublikines veldžios institucijas.

Per šį laikotarpį įvyko 6 ŠKŪS posėdžiai ar susirinkimai. Aktyviai dalyvauta 13 LŪS posėdžiuose. 4 kartus ŠKŪS atstovai susitikome su Šiaulių rajono valdžia ar dalyvavome Šiaulių rajono tarybos posėdžiuose. Įvyko 14 LŪS ar ŠKŪS iniciatyva  organizuojamų seminarų, mokymų, kelionių ir kitų  renginių, parašyta 10 oficialių raštų, su Agapao labdaros ir paramos fondu pasirašėme bendradarbiavimo sutartį.

Toliau rasite atsakymus kam reikalinga Lietuvos ūkininkų sąjunga.

Atsakymai tiems, kam reikalinga

Lietuvos ūkininkų sąjunga?

Visi čia išvardinti ir įteisinti teisės aktais pakeitimai pasiekti nuolatinio darbo ir bendradarbiavimo su atsakingomis valdžios institucijomis dėka. Sprendžiant kai kuriuos čia paminėtus naudingus pakeitimus prisidėjo ir kitos žemdirbiškos organizacijos.

Pagrindiniai pasiekimai:

1. Mūsų prašymu 2009 m. sausio 6 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-5 pakeista traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo tvarka, kurioje be kitų išvardintų pakeitimų ir papildymų įteisinta 2 metų techninė apžiūra.

2. Elektros galios dedamosios mokestis. Po kelerių metų įrodinėjimo, vadovaujantis LR energetikos įstatymo 42, 44 straipsnių papildymo ir pakeitimo įstatymu (2009 m. liepos 15 d. Nr. XI-345) nuo 2009 m. rugpjūčio 1 d. mokamas:

1) Žemės ūkio veiklos subjektams, kurių metinės pajamos iš žemės ūkio veiklos sudaro daugiau kaip 50 procentų visų gautų pajamų ir kurių žemės ūkio valdos įregistruotos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre, kurių ekonominis dydis pagal valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro atliktus skaičiavimus už praėjusių metų mokestinį laikotarpį nuo sausio 1 dienos iki gruodžio 31 dienos yra lygus 14 europinio dydžio vienetų arba mažesnis, nustatomų vadovaujantis 2008 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1242/2008, kuriuo nustatoma Bendrijos žemės ūkio valdų tipologija (OL 2008 L 335, p. 3), taikomos tokios pat elektros energijos kainos ir tarifai kaip ir buitiniams vartotojams.“

2) Žemės ūkio veiklos subjektams, kurių metinės pajamos iš žemės ūkio veiklos sudaro daugiau kaip 50 procentų visų gautų pajamų ir kurių žemės ūkio valdos įregistruotos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre, kurių ekonominis dydis pagal valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro atliktus skaičiavimus už praėjusių metų mokestinį laikotarpį nuo sausio 1 dienos iki gruodžio 31 dienos yra didesnis negu 14 europinio dydžio vienetų, nustatomų vadovaujantis 2008 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1242/2008, kuriuo nustatoma Bendrijos žemės ūkio valdų tipologija (OL 2008 L 335, p. 3), ir pripažintoms žemės ūkio kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams), gaunančioms (gaunantiems) elektros energiją iš žemosios įtampos elektros tinklų, atitinkamo tarifo galios dedamoji taikoma tik rugpjūčio, rugsėjo ir spalio mėnesiais.“

 

3. Mūsų prašymu nuo 2009 m. rugpjūčio 7 d. teikiant paraiškas pagal KPP 2007–2013 m. priemonę „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ netaikomas privalomojo pasėlių draudimas, o tiems, kuriems ši nuostata buvo taikoma – panaikintas.

4. Mūsų prašymu 2010 m. sausio 25 d. žemės ūkio ministro įsakymais Nr. 3D-39, Nr. 3D-40 pakeistos KPP 2007–2013 m. priemonės „Žemės ūkio valdų modernizavimas antrosios ir trečiosios veiklos sričių įgyvendinimo taisyklės, kuriomis įtvirtinta galimybė su parama įsigyti visureigius, įtvirtinta naujų, nenaudotų traktorių registracija, t.y:

1) kai prašoma paramos N1G kategorijos transporto priemonėms (įskaitant Taisyklių 13.11 ir 13.21 punktus) – finansuojama iki 30 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų; ūkininkaujantiesiems mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse ir jauniesiems ūkininkams – iki 40 proc.

2) nauja žemės ūkio technika, įranga26 (šiai kategorijai negali būti priskirtos jokios transporto priemonės), technologiniai įrenginiai, kompiuterinė įranga, įskaitant programinę, N ir O kategorijų transporto priemonės27, skirta projekto reikmėms (išperkamąja nuoma įsigyjamas turtas turi tapti paramos gavėjo nuosavybe iki projekto įgyvendinimo pabaigos). Jei įsigyjama teisės aktų nustatyta tvarka privaloma registruoti nauja žemės ūkio technika ar transporto priemonės buvo įregistruotos juridinio asmens, vykdančio žemės ūkio technikos ar transporto priemonių pardavimo veiklą, vardu, pareiškėjas turi pateikti to juridinio asmens raštišką patvirtinimą, įrodantį, kad žemės ūkio technika ar transporto priemonė nebuvo eksploatuota.

5. Bendrai supaprastintas paramos įsisavinimas pagal KPP 2007-2013 m. priemones. Šis darbas yra vykdomas nuolat ir toliau ieškoma bendrų sutarimų, ką būtų galima keisti.

6. Įteisintos valstybinio socialinio draudimo įmokų lubos, t.y.:

1) Ūkininkų ir jų partnerių, tuo atveju, kai žemės ūkio valdos ekonominis dydis yra didesnis negu 14 EDV, socialinio draudimo įmokų bazę sudaro kiekvieno asmens žemės ūkio veiklos apmokestinamųjų pajamų (neatėmus privalomo sveikatos draudimo ir valstybinio socialinio draudimo įmokų) suma, tačiau ne mažesnė negu 12 MMA ir ne didesnė negu 12 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių suma (t.y ne mažesnė nei 800 Lt x 12 = 9600 Lt ir ne didesnė nei 1170 Lt x 12= 14040 Lt).

2) Ūkininkų ir jų partnerių, tuo atveju, kai žemės ūkio valdos ekonominis dydis yra lygus 14 EDV arba mažesnis, socialinio draudimo įmokų baze laikoma 12 MMA suma (t.y 800 Lt x 12 = 9600 Lt).

 

7. Sudarytos sąlygos ūkininkams prekiauti savo produkcija turgavietėse.

8. Teisės aktais atšauktas nekilnojamojo turto mokestis kaimo vietovėse esantiems žemės ūkio asmenų gamybiniams, technologiniams, gyvenamiesiems pastatams.

9. Mūsų prašymu nuo 2010 m. balandžio 23 d. sutvarkytas amonio salietros gabenimas traktoriais automobilių keliais. 2010 m. balandžio 20 d. žemės ūkio ministras įsakymu Nr. 3D-357 patvirtino pavojingų krovinių vežimo žemės ir miškų ūkio traktoriais, savaeigėmis mašinomis ir jų priekabomis, kai jų greitis vežant pavojingus krovinius neviršija 40 kilometrų per valandą taisykles.

10. 2009 m., esant stipriam ekonomikos nuosmukiui Lietuvoje, pavyko išsikovoti ir gauti 2008 m. lygio papildomas nacionalines tiesiogines išmokas.

Deja, 2010 m. kol kas dar šio siekio nepavyksta įgyvendinti: europinė tiesioginių išmokų parama didėja ir bendra išmoka už 2010 m. bus ne mažesnė nei 2009 m., tačiau leistino dydžio nacionalinių išmokų dėl lėšų trūkumo biudžete nepavyksta pasiekti.

11. Mūsų prašymu dėl perteklinės dirvos drėgmės atidėtas 2010 m. deklaruotas juodojo pūdymo plotų apsėjimo terminas.

Apsėjimo laikas gali būti atliktas iki š.m. lapkričio 1 d. (vietoje numatyto termino - rugsėjo 30 d.). Žemdirbiams pasiūlytas ir toks variantas, kai vietoje juodojo pūdymo laikymo tam tikras žemės plotas pavasarį trumpam laikotarpiui apsėjimas žaliajai trąšai, t.y. paliekamas sideracinis (užimtasis) pūdymas. O jeigu dėl perteklinės dirvos drėgmės vis tik nieko nebus galima padaryti, tai tokiais atvejais pareiškėjas per 10 darbo dienų nuo tos dienos, aki atsiranda tokia galimybė, turi pranešti Nacionalinei mokėjimo agentūrai apie minėtas aplinkybes, kartu pateikdamas įrodančius dokumentus. Informacija, kokiomis aplinkybėmis, kokios formos ir turinio pranešimą žemdirbys turi pateikti, NMA 2010 m. spalio 1 d. elektroniniu paštu pateikė visoms savivaldybėms, kartu pateikdama ir konkrečius galimų aplinkybių pavyzdžius.

12. Paspartintas laisvos valstybinės žemės pardavimas ūkininkams ir žemės ūkio įmonėms, padavusiems tokiam pirkimui prašymus iki 2013 m.

 

13. Esame įvairių technologinių mokymų projektų, vykdomų pagal KPP priemones „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ ir „Nacionalinis kaimo tinklas“ vykdytojai, kurie yra sėkmingai įgyvendinti ir įgyvendinami 2008-2012 m. laikotarpiu.

 

 

Vyksta svarstymai dėl mūsų pateiktų prašymų įteisinimų:

1. LR Seimas su 2011 m. biudžeto tvirtinimu turi patvirtinti ir įteisinti 5 proc. Gyventojų pajamų mokestį ūkininkams, paliekant jį už 2010 m. ir kitus ateinančius metus 2009 m. lygyje, t.y. 5 proc. dydžio

2. Siekiama papildyti Ūkininko ūkio įstatymą, apibrėžiant ūkininko veiklos bankroto procedūrą. Ūkininkas dėl savo vykdomos veiklos Lietuvos Respublikos teisės aktų yra traktuojamas kitaip nei paprastas fizinis asmuo (tą liudija Ūkininko ūkio įstatymas), todėl dėl jo vykdomos veiklos būtų tikslinga apibrėžti skirtingą nei paprastam fiziniam asmeniui bankroto procedūrą. Šiuo metu Seimo Kaimo reikalų komitete yra sudaryta darbo grupė Ūkininko ūkio įstatymo pakeitimui parengti. Tarp darbo grupės narių yra ir LŪS pirmininkas J. Talmantas.

3. Kreiptasi į LR socialinės apsaugos ir darbo ministeriją dėl pensinio amžiaus ūkininkų, kad jiems nebūtų ribojamos pensijos.

Gautas atsakymas, jog LR Seime yra užregistruotas Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo pakeitimo projektas (XIP-2030), kuriame numatyta, kad ūkininkams pensijos nebūtų ribojamos.

4. Peržiūrimi teisės aktai, kurie riboja bei draudžia ūkinę veiklą ir ūkio plėtrą saugomose teritorijose, nes priimant įstatymus, ūkininkai nebuvo supažindinti su būsimu jų ūkinės veiklos reglamentavimu.

5. Dėl negabaritinių žemės ūkio mašinų važiavimo tamsiu paros metu, dėl tachometrų patikros, transporto bendros masės padidinimo iki 48 tonų svarstomi galimi pakeitimai Susisiekimo ministerijoje, bendradarbiaujant su Žemės ūkio ministerijos specialistais.

6. Aplinkos ministerijai pateikti prašymai dėl pakuotės mokesčio netaikymo ūkininkams ir pasiūlymai dėl žvėrių darymo žalos ūkininkų ūkiuose

 
       
 

Klaida!

Nei vienas reklaminis skydelis neatitiko užklausos


SELECT * FROM cms_module_banners WHERE (category_id = "1") AND (expires > '2022-09-25 13:48:27' or isnull(expires)) AND (max_impressions = 0 OR num_impressions < max_impressions) ORDER BY RAND() LIMIT 0,1
 Banner
 
© 2010 Šiaulių Krašto Ūkininkų Sąjunga. Visos teisės saugomos. sep emailsep Admin